ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΦΗΣΑΝ

* Συνθήκη LHS 4046 *

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ

G-CLAN του 241 G. AQUARII

ΚΑΙ ΤΗΣ

BLACK BIRDS CONSILIUM του MUNFAYL

Και τα δύο μέρη, συμφωνούν να τηρήσουν τα παρακάτω:

* Ο έλεγχος του LHS 4046, ανήκει στους Black Birds Consilium.

* Η G-CLAN, αναγνωρίζει την κυριαρχία των Black Birds Consilium στο LHS 4046.

* Η G-CLAN, διατηρεί το δικαίωμα παρουσίας στο LHS 4046.

* Συνθήκη Ειρήνης *

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ

G-CLAN του 241 G. AQUARII

ΚΑΙ ΤΗΣ

ELITEANTAL του PRANAV ANTAL

Και τα δύο μέρη, συμφωνούν να τηρήσουν τα παρακάτω:

1. Για κάθε σύστημα που η G-CLAN θα αποκτά τον έλεγχο του, οι της G-CLAN θα είναι υπεύθυνοι να ανεβάζουν σε γειτονικό σύστημα, κάποια φατρία με πολίτευμα ευνοϊκό* για τους ELITEANTAL.

2. ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται τα συστήματα που η G-CLAN διατηρεί τον έλεγχο, προ της παρούσας συνθήκης.

3. Οι της ELITEANTAL, θα φροντίζουν να επικρατεί ειρήνη στα συστήματα που υπάρχει η G-CLAN και Φατρίες φιλικές προς τον PRANAV ANTAL.

* Τα πολιτεύματα που θεωρούνται ευνοϊκά για τις πεποιθήσεις της ELITEANTAL, είναι τα Dictatorship, Cooperative, Communism, Feudal.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ:

BIDJA – ΠΑΡΕΧΩΡΗΘΗΣΑΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ PRANAV ANTAL
IMEUTRIMUDJ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ G-CLAN